ZBERNÝ DVOR BELADICE


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite ZBERNÝ DVOR BELADICE
Beladice 1 
Názov: ZBERNÝ DVOR BELADICE
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Beladice.
Hlavná aktivita projektu bola dosiahnutá vybudovaním zariadenia pre zber a dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Beladice a nákupom hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (kolesový traktor s príslušenstvom, kontajnery a mostová váha.)
Prijímateľ:  Obec Beladice
Celkové oprávnené náklady projektu:  348 807,86 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   331 367,47 €
Vlastné zdroje:   17 440,39 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2020 - 10/2021 (21 mesiacov)
Beladice 4 
Skočiť na hlavné menu