Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa


Dátum: 14.02.2019

Obrázok k aktualite Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa
Názov: Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa
Krátky popis: Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území najväčšieho slovenského mesta významné postavenie v oblasti nakladania s KO a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve metropoly Slovenska. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti odvozu KO a DSO. Ročná produkcia KO v hlavnom meste predstavuje 158 844,45 t. V rámci projektu bol zrealizovaný nákup zariadení na zvoz a zber BRKO a DSO. Prínosom projektu je zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRO a DSO z verejných priestranstiev, rodinných domov a cintorínov v mestských častiach BA II a BA III pre približne 93 496 obyvateľov.
 
Prijímateľ:  Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, akciová spoločnosť
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 561 879,86 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 483 785,87 €
Vlastné zdroje:   78 093,99 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 12/2017 – 10/2018 (11 mesiacov)


OLO_BA_5
OLO_BA_4
OLO_BA_3
OLO_BA_2

OLO_BA_1
Skočiť na hlavné menu