Založenie farmy mladým poľnohospodárom pre chov hovädzieho dobytka - Marta Bujnová


Dátum: 15.06.2021

Obrázok k aktualite Založenie farmy mladým poľnohospodárom pre chov hovädzieho dobytka - Marta Bujnová

bujnova


Názov projektu
Založenie farmy mladým poľnohospodárom pre chov hovädzieho dobytka - Marta Bujnová
Kód projektu 061BB090096
Prijímateľ Názov Marta Bujnová
Sídlo Veľký Klíž
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR, okres Brezno      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.01.2018 31.05.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000
Z toho NFP 50 000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Vytvoriť resp. založiť efektívnu výrobu s kvalitnou produkciou prostredníctvom zavedenia chovu hovädzieho dobytka a obstarania prioritne dôležitých inovatívnych technológií, ktoré zabezpečia efektívnosť výroby a tým naplnia ciele a opatrenia PRV a budú tiež spĺňať požiadavky životného prostredia a predpisy EÚ.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným cieľom žiadateľky bolo byť konkurencieschopným podnikom, ktorý sa bude venovať chovu hovädzieho dobytka zaradeného do systému ekologickej prvovýroby. Dodávať na trh kvalitné hovädzie mäso, kvalitné kusy hovädzieho dobytka vhodné na ďalší chov a rozmnožovanie a tiež kvalitné krmivo trávnych zmesí z horských oblastní Muránskej planiny a Nízkych Tatier.
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
zavedenie efektívnej a výkonnej poľnohospodárskej výroby,
zabezpečenie vysokej kvality svojej produkcie,
zabezpečenie primeraných výrobných nákladov na jednotku produkcie,
zlepšenie kvality životného prostredia,
zabezpečenie základného technologického zariadenia používaného v tomto sektore.


bujnova3

bujnova1
Skočiť na hlavné menu