Založenie ekologického poľnohospodárskeho podniku Ing. Lucia Magulová


Dátum: 12.10.2022

Obrázok k aktualite Založenie ekologického poľnohospodárskeho podniku Ing. Lucia Magulová

Lucia Magulová


 
Názov projektu Založenie ekologického poľnohospodárskeho podniku Ing. Lucia Magulová
Kód projektu 061TT090175
Prijímateľ Názov Ing. Lucia Magulová
Sídlo Ružová dolina, 586
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Trnava Obec Suchá nad Parnou  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11. 02. 2018 10. 8. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00EUR
Vlastné zdroje 0  EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovanie ekologickej farmy Ing. Lucie Magulovej, ktorá prispeje k rozvoju rodinného poľnohospodárskeho podnikania, ako aj celkovému rozvoju poľnohospodárstva v obci Suchá nad Parnou. Realizáciou projektu sa prispeje k rozvoju a oživeniu vidieka, zvýšeniu potravinovej sebestačnosti, napomôže sa realizácii generačnej výmeny v poľnohospodárstve, ako i využitiu zanedbávanej poľnohospodárskej pôdy.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Chov koní, nosníc, husí , včiel a králikov.
Pestovanie gaštana jedlého.
Lucia Magulová1
Skočiť na hlavné menu