Založenie a rozvoj farmy na chov koní


Dátum: 16.11.2020

Obrázok k aktualite Založenie a rozvoj farmy na chov koní

 
Názov projektu Založenie a rozvoj farmy na chov koní
Kód projektu 061KE090057
Prijímateľ Názov Ing. Lucia Račeková
Sídlo Byšta 155, 07613
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Byšta      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.04.2017 24.04.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000
Z toho NFP 50 000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom realizácie projektu bolo vybudovanie ekologickej farmy pri obci Byšta. Miestom podnikania mladej poľnohospodárky je katastrálne územie obce Byšta v okrese Trebišov, kde v prvých rokoch podnikateľskej činnosti plánuje najmä chov koní a koňovitých zvierat.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Vybudovanie ekologickej farmy pri obci Byšta. Farma je zameraná na ekologický chov, ustajnenie a tréning koní, agroturizmus.

Skočiť na hlavné menu