Zahájenie III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí Interreg Europe


Dátum: 02.04.2024

Obrázok k aktualite Zahájenie III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí Interreg Europe
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí programu Interreg Europe v programovom období 2021 – 2027. Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projektový zámer v období od 20. marca do 7. júna 2024 prostredníctvom webovej stránky Interreg Europe.

Program ponúka priestor na spoluprácu najmä v oblasti inteligentnej, ekologickej a sociálnej Európy. Cieľom programu je podpora výmeny skúseností, inovatívnych prístupov a budovania kapacít v súvislosti s identifikáciou, šírením a transferom osvedčených postupov. Slovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how a zlepšiť tak implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja. Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Do programu sa môžu zapojiť partneri z 36 štátov – 27 členských krajín EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a 7 kandidátskych krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Moldavsko a Ukrajina). Celkový rozpočet programu určený na projekty regionálnej spolupráce je 347,6 mil. eur. Miera spolufinancovania zo strany programu pre verejné orgány a verejnoprávne inštitúcie je 80 %, pre súkromné neziskové organizácie 70 %. Ministerstvo hospodárstva SR, ako národný orgán programu, poskytuje úspešným žiadateľom pri implementácii projektov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov.

Bližšie informácie o programe Interreg Europe môžu žiadatelia získať i na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, alebo môžu priamo kontaktovať národný orgán programu na e-mailovej adrese: interregeurope@mhsr.sk.

Skočiť na hlavné menu