Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava


Dátum: 24.04.2020

Obrázok k aktualite Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava


 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo odstránenie existujúcich riečnych prahov na toku Rimava (r. km 17,675; r. km 22,435; r. km 24,984) v obciach Šimonovce, Jesenské a Pavlovce, ako aj vybudovanie celokorytových bezprepážkových sklzov s priečnymi medzernatými líniami. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bol v priebehu realizácie stavebných prác a v pred-kolaudačnej fáze vykonaný externý bio-ekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bol vykonaný ichtiologický monitoring rybovodu. Po odstránení bariér na toku Rimava vznikol spojitý úsek o dĺžke 28,915 km. Dĺžka spojitého vodného toku po eliminácii bariér tvorí spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, vzhľadom na typ projektu, očakávané merateľné ukazovatele.
Prijímateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Celkové oprávnené náklady projektu:  76 011,10 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   76 011,10 EUR
Vlastné zdroje:   0,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2018 -  04/2019 (10 mesiacov)SVP_Rimava_1SVP_Rimava_
Skočiť na hlavné menu