Z peňazí EÚ v novom období sa využilo skoro 86 mil. eur


Dátum: 23.06.2016

Obrázok k aktualite Z peňazí EÚ v novom období sa využilo skoro 86 mil. eur
Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 dosiahla k 31. máju 0,61 % z celkovej alokácie 14,145 mld. eur v dvanástich programoch. Týka sa to programov, pri ktorých je certifikačným orgánom ministerstvo financií, teda bez Programu rozvoja vidieka.
 
 Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. mája v troch z dvanástich programov 85,89 mil. eur. Znamená to 0,61 % z celkovej alokácie týchto programov 14,145 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu apríla čerpanie peňazí z EÚ v aktuálnom období vzrástlo o 79,66 mil. eur a miera o 0,57 percentuálneho bodu. Domáce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom uplynulého mesiaca 13,75 mil. eur, čo je 0,66 % zo záväzku 2,077 mld. eur. Medzimesačne vzrástlo o 12,65 mil. eur a úroveň o 0,61 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu o schválení prostriedkov.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca mája 80,69 mil. eur, teda 2,03 % z alokácie 3,967 mld. eur. Štát prispel sumou 12,84 mil. eur (1,92 % zo 667,92 mil. eur). Operačný program Ľudské zdroje využil z EÚ 5,12 mil. eur (0,23 % z 2,205 mld. eur) a z rozpočtu štátu 895,1 tis. eur (0,22 % z 398,21 mil. eur). Operačný program Kvalita životného prostredia vyčerpal z európskych peňazí stále 73,52 tis. eur (0,002 % z 3,138 mld. eur). Domáce spolufinancovanie dosiahlo 14,94 tis. eur (0,004 % z 360,29 mil. eur).

V ďalších deviatich programoch do konca mája neboli naďalej vyčerpané žiadne finančné prostriedky. SR na základe Partnerskej dohody s Európskou komisiou môže podľa rezortu financií v programovom období 2014 - 2020 využiť zo zdrojov EÚ celkovo 15,705 mld. eur. Dvanásť operačných programov, pri ktorých plní funkciu certifikačného orgánu ministerstvo financií, má celkovú alokáciu zo zdrojov EÚ 14,145 mld. eur. Tieto programy budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,560 mld. eur.

Prvý míľnik čerpania eurofondov nového obdobia 2014 - 2020 sa podľa pravidla n+3 bude odpočítavať k 31. decembru 2017. Dovtedy je potrebné využiť zo zdrojov EÚ spolu 556,63 mil. eur, teda 3,94 % celkovej alokácie dvanástich programov. Program Integrovaná infraštruktúra má do konca budúceho roka využiť ešte 96,45 mil. eur (2,43 % z celkového záväzku 3,967 mld. eur), Kvalita životného prostredia 140,05 mil. eur (4,46 % z 3,138 mld. eur), Ľudské zdroje 118,9 mil. eur (5,39 % z 2,205 mld. eur), Výskum a inovácie 101,88 mil. eur (4,49 % z 2,267 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program 79,19 mil. eur (4,51 % z 1,754 mld. eur), Efektívna verejná správa 12,53 mil. eur (4,5 % z 278,45 mil. eur) a Technická pomoc 7,62 mil. eur (4,79 % zo 159,07 mil. eur).

Pri zvyšných piatich, menších programoch, nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca budúceho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko (alokácia 155,81 mil. eur), SR - Česká publika (90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny Operačný program Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

23. júna (SITA)

Skočiť na hlavné menu