Z peňazí EÚ v novom období sa využilo šesť miliónov eur


Dátum: 07.06.2016

Obrázok k aktualite Z peňazí EÚ v novom období sa využilo šesť miliónov eur

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 dosiahla k 30. aprílu 0,04 % z celkovej alokácie 14,145 mld. eur v dvanástich programoch. Týka sa to programov, pri ktorých je certifikačným orgánom ministerstvo financií, teda bez Programu rozvoja vidieka.

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 30. apríla v troch z dvanástich programov 6,224 mil. eur. Znamená to 0,04 % z celkovej alokácie týchto programov 14,145 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Domáce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo 1,1 mil. eur, čo je 0,05 % zo záväzku 2,077 mld. eur, vyplýva z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu o schválení prostriedkov.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca apríla 6,1 mil. eur iba v prioritnej osi Informačná spoločnosť, teda 0,15 % z alokácie programu v objeme 3,967 mld. eur. Štát prispel sumou 1,077 mil. eur (0,16 % zo 667,923 mil. eur). Operačný program Kvalita životného prostredia vyčerpal z európskych peňazí 73,52 tis. eur (0,002 % z 3,138 mld. eur) len v prioritnej osi Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Domáce spolufinancovanie dosiahlo 14,94 tis. eur (0,004 % z 360,295 mil. eur). Operačný program Ľudské zdroje využil z EÚ 49,87 tis. eur (0,002 % z 2,205 mld. eur) v prioritnej osi Zamestnanosť a z rozpočtu štátu 8,8 tis. eur (0,002 % z 398,214 mil. eur).

V ďalších deviatich programoch do konca apríla neboli vyčerpané žiadne finančné prostriedky. SR na základe Partnerskej dohody s Európskou komisiou môže podľa rezortu financií v programovom období 2014 - 2020 využiť zo zdrojov EÚ celkovo 15,705 mld. eur. Dvanásť operačných programov, pri ktorých plní funkciu certifikačného orgánu ministerstvo financií, má spomínanú celkovú alokáciu zo zdrojov EÚ 14,145 mld. eur. Tieto programy budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu.

Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,560 mld. eur. Prijímateľom v tomto programe boli do konca minulého roka vyplatené platby v celkovej výške 129,89 mil. eur, z toho z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 97 mil. eur. Táto suma vtedy predstavovala 6,28 % z alokácie prostriedkov EÚ v programe.

Prvý míľnik čerpania eurofondov nového obdobia 2014 - 2020 sa podľa pravidla n+3 bude odpočítavať k 31. decembru 2017. Dovtedy je potrebné využiť zo zdrojov EÚ spolu 636,291 mil. eur, teda 4,5 % celkovej alokácie dvanástich programov. Program Integrovaná infraštruktúra má do konca budúceho roka využiť 171,043 mil. eur (4,31 % z 3,967 mld. eur), Kvalita životného prostredia 140,050 mil. eur (4,46 % z 3,138 mld. eur), Ľudské zdroje 123,972 mil. eur (5,62 % z 2,205 mld. eur), Výskum a inovácie 101,882 mil. eur (4,49 % z 2,267 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program 79,194 mil. eur (4,51 % z 1,754 mld. eur), Efektívna verejná správa 12,533 mil. eur (4,5 % z 278,449 mil. eur) a Technická pomoc 7,617 mil. eur (4,79 % zo 159,072 mil. eur).

Pri zvyšných piatich, menších programoch, nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca budúceho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko (alokácia 155,809 mil. eur), SR - Česká publika (90,139 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,893 mil. eur), ako aj medziregionálny Operačný program Interact III (39,393 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,785 mil. eur).

Ministerstvo financií prijalo od Európskej komisie ku koncu minulého roka na účty pre dvanásť operačných programov v novom období počiatočné zálohové platby v celkovom objeme 287,53 mil. eur. Ako vyplynulo z nedávnej správy úradu vlády o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. decembru 2015, počiatočné zálohové platby na projekty zo zdrojov EÚ v prvej tranži za rok 2014 pre sedem programov dosiahli 129,54 mil. eur a v druhej tranži za rok 2015 pre dvanásť programov 137,06 mil. eur. V minulom roku bola tiež poskytnutá dodatočná zálohová platba vo výške 29 % alokácie v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v programe Ľudské zdroje vo výške 20,93 mil. eur.

Európska komisia v programovom období 2014 - 2020 poskytuje počiatočné zálohové platby v celkovej výške 3 % z celkovej alokácie zníženej o výkonnostnú rezervu v rokoch 2014 - 2016, teda v každom z týchto rokov vo výške 1 %. V roku 2016 je výška zálohových platieb 2 %, 2,625 % v roku 2017, 2,75 % v roku 2018, 2,875 % v roku 2019 a 3 % v rokoch 2020 – 2023. Na dočerpanie peňazí EÚ a spolufinancovania v tomto období zostanú tri roky.


Skočiť na hlavné menu