Z peňazí EÚ na roky 2014 - 2020 sa využilo 147 mil. eur


Dátum: 15.08.2016

Obrázok k aktualite Z peňazí EÚ na roky 2014 - 2020 sa využilo 147 mil. eur
Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 dosiahla k 31. júlu 1,05 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu júna čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 34,29 mil. eur a miera o 0,25 percentuálneho bodu.
 

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. júla v troch z jedenástich programov 146,75 mil. eur. Znamená to 1,05 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu júna čerpanie peňazí EÚ v aktuálnom období vzrástlo o 34,29 mil. eur a miera o 0,25 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu o schválení prostriedkov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom uplynulého mesiaca 24,15 mil. eur, čo je 1,17 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne vzrástlo o 6,03 mil. eur a o 0,3 percentuálneho bodu. Keďže medzitým bol schválený presun riadiaceho a certifikačného orgánu, ako aj orgánu auditu v rámci programu Interreg VA SK - HU do Maďarska, počet sledovaných programov sa znížil na jedenásť a objem celkovej alokácie zo 14,145 mld. eur na 13,990 mld. eur. Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca júla 118,06 mil. eur, teda 2,98 % z alokácie 3,967 mld. eur. Štát prispel sumou takmer 19 mil. eur (2,84 % zo 667,92 mil. eur). Operačný program Ľudské zdroje využil z rozpočtu EÚ 27,76 mil. eur (1,26 % z 2,205 mld. eur) a z prostriedkov štátu 4,95 mil. eur (1,24 % z 398,21 mil. eur). Operačný program Kvalita životného prostredia vyčerpal z európskych peňazí 922,97 tis. eur (0,03 % z 3,138 mld. eur). Domáce spolufinancovanie dosiahlo 196,82 tis. eur (0,05 % z 360,29 mil. eur). V ďalších ôsmich programoch do konca júla neboli naďalej vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, bude financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,560 mld. eur.

Prvý míľnik čerpania eurofondov nového obdobia 2014 - 2020 sa podľa pravidla n+3 bude odpočítavať k 31. decembru 2017. Dovtedy je potrebné využiť zo zdrojov EÚ ešte 495,77 mil. eur, teda 3,54 % celkovej alokácie jedenástich programov. Program Integrovaná infraštruktúra má do konca budúceho roka využiť ešte 59,08 mil. eur z alokácie 3,967 mld. eur, Kvalita životného prostredia 139,2 mil. eur z 3,138 mld. eur, Ľudské zdroje 96,26 mil. eur z 2,205 mld. eur, Výskum a inovácie 101,88 mil. eur z 2,267 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program 79,19 mil. eur z 1,754 mld. eur, Efektívna verejná správa 12,53 mil. eur z 278,45 mil. eur a Technická pomoc 7,62 mil. eur zo 159,07 mil. eur.

Pri zvyšných štyroch, menších programoch, nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca budúceho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci EŠIF (bez PRV) programového obdobia 2014 - 2020 k 31.07.2016 v EUR

OP čerpanie naprioritne os 31.07.2016

Zdroj: SITA a MF SR


Skočiť na hlavné menu