Vzdelávanie divadlom – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre inovovala praktickú výučbu


Dátum: 31.10.2018

Obrázok k aktualite Vzdelávanie divadlom – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre inovovala praktickú výučbu
Projekt Vzdelávanie divadlom bol zameraný na inováciu foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby a na tvorbu pedagogicko-didaktických materiálov i pomôcok doterajšieho modelu vzdelávania divadlom (vrátane osobnostného rozvoja prostriedkami divadla), divadelnej tvorby a vyučovania o divadle na pôde UKF. Projekt bol koncipovaný tak, aby bolo možné kreatívne divadelné postupy využiť aj interdisciplinárne.

V rámci aktivít projektu bolo v pláne okrem workshopov či inovácie edukačných postupov historických a súčasných divadelných poetík realizovať školskú muzikálovú inscenáciu.  V dňoch 3. až 7. mája 2011 uviedla Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na doskách Starého divadla Karola Spišáka v Nitre  celoslovenskú premiéru muzikálu Ples upírov.
 
 Nitra
Zdroj: Realizátor projektu
 
Celé predstavenie odohrali študenti a doktorandi Katedry hudby UKF v spolupráci s pedagógmi – táto skúsenosť im umožnila spoznať celý proces vzniku tejto náročnej divadelnej formy „na vlastnej koži“.
 Nitra1
Zdroj: Realizátor projektu

Nakúpené rekvizity a vybavenie sú naďalej súčasťou zriadeného Univerzitného tvorivého ateliéru, kde prebieha výučba študentov Katedry hudby UKF v Nitre, ako aj hosťovanie iných divadelných súborov za účelom porovnania rôznych štýlov tvorby.
 Nitra2
Zdroj: Realizátor projektu
 
Vďaka projektu boli vytvorené nové pedagogicko-didaktické materiály, pomôcky, rozšírilo sa a skvalitnilo používanie súčasných tradičných audiovizuálnych didaktických pomôcok, ako sú  nahrávky ukážok z divadelných inscenácií, vytváranie elektronických prezentácií ako študijných materiálov a pod. Projektový tím aktívne pracoval na realizovaní publicity projektu a bola vytvorená stránka, kde sa pravidelne dopĺňali verejne dostupné výstupy projektu: http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk. Pravidelne sa realizovali workshopy pre študentov školy, ako aj pre akademickú obec a divadelných pracovníkov,  počas ktorých sa zameriavali na prácu v autorskom procese, tvorbu a tréning v divadelnej tvorbe. Celkovo ich bolo 27, napr. Základy tvorivej dramatiky, Autorské dramatické písanie, Dramaturgická dielňa, Herecká dielňa, Umelecký prednes, divadlo a prax, Liečba divadlom a mnohé ďalšie.
Výsledkom projektu bola aj tvorba metodík a monografií na tému historických a súčasných divadelných poetík.  Projekt bol ukončený medzinárodnou konferenciou Vzdelávanie divadlom/vyučovanie o divadle, na ktorej sa prezentovali celkové výsledky projektu.
 
 Nitra3
Zdroj: Realizátor projektu
 
Univerzitnom tvorivom ateliéri UKF v Nitre hosťovalo 11 popredných slovenských divadelných súborov s netradičnými poetikami. Súčasťou projektu bolo aj niekoľko prednášok významných osobností z danej oblasti.
Výsledky projektu v plnom rozsahu využívajú študenti v príslušných študijných programoch, výstupy z projektu využíva viacero inštitúcií, škôl na Slovensku i v zahraniční. Niektorí interní a externí členovia projektu využili výsledky projektu (knižné publikácie, vzdelávacie aktivity) nielen vo vyučovacom procese, ale aj v rámci svojho odborného rastu. S výsledkami projektu sa pracuje napríklad na rôznych odborných a vedeckých úrovniach. Projekt naďalej „žije“ a všetky jeho aktivity a výstupy sú aj dnes k dispozícii na aktívnej webovej stránke http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk/oprojekte.htm .
 
 
Prijímateľ:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Celkové oprávnené náklady projektu:  833 931,67 eur
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:   792 235,09 eur
Spolufinancovanie: 41 696,58 eur
Operačný program:    Vzdelávanie
Doba realizácie projektu: 09/2010 – 08/2013
Cieľ projektu:  Inovácia študijných programov v divadelných disciplínach s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

Skočiť na hlavné menu