Vzdelávanie administratívnych kapacít

 Séria školení pre EURO - úradníkov EŠIF
  
Vzdelávanie administratívnych kapacít, teda úradníkov pracujúcich s fondami EÚ sa realizuje podľa dokumentu „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020". Dokument bol v priebehu PO 2014 – 2020 aktualizovaný v nadväznosti na závery a odporúčania Hodnotenia CPV 2014-2020, ako aj na základe podnetov a potrieb jednotlivých rezortov.
 
Účelom dokumentu je vytvorenie základného rámca pre systematické odborné vzdelávanie AK EŠIF v PO 2014 - 2020 zohľadňujúc reálne potreby cieľových skupín a vychádzajúc z kompetenčného modelu pracovných pozícií uvedených v prílohe dokumentu CPV.
 
Aktuálnu verziu dokumentu s prílohami nájdete na stránke CPV v sekcii "Dokumenty" a na stránke Partnerskej dohody:
 
https://partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/  

Súčasťou dokumentu je popis hlavných cieľov, princípov a spôsobu realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

Na webovej stránke https://cpv.mirri.gov.sk/ je uverejnený zoznam pripravovaných vzdelávacích aktivít  na najbližšie obdobie, spolu s novinkami a aktualitami, súvisiacimi so vzdelávaním AK EŠIF. Pri jednotlivých školeniach sú na stránke CPV uverejnené študijné materiály k školeným témam. Administratívne kapacity jednotlivých inštitúcií sa na vybrané vzdelávacie aktivity prihlasujú prostredníctvom kontaktných osôb.
 
Zoznam aktuálnych vzdelávacích modulov nájdete na stránke CPV: 
 
https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course-template/list 

V rámci cyklu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO, koordinátorov HP atď.) sa plánované školenia zverejňujú v záložke vzdelávanie portálu CPV:

https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 

Dôležitou informáciou je, že školenia sú určené len pre administratívne kapacity EŠIF, pre štandardizované aj neštandardizované pozície, nie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov.
 
Odbor administratívnych kapacít EŠIF v spolupráci s gestormi jednotlivých tém reaguje na zmeny legislatívy a potreby rezortov ako aj prechod do PO 2021-2027 a postupne zaraďuje v rámci CPV pre AK EŠIF vzdelávacie moduly na PO 2021 - 2027. 
Vzhľadom na prelínanie sa dvoch programových období 2014 – 2020 a 2021 – 2027 sa k Centrálnemu plánu vzdelávania vypracoval Dodatok č.1, ktorý zohľadňuje špecifické potreby a nároky na vzdelávanie pre AK k PO 2021-2027.

O novinkách Vás informujeme prostredníctvom stránok CPV a Partnerská dohoda a tiež prostredníctvom kontaktných osôb jednotlivých inštitúcií.

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na:

vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk  

Skočiť na hlavné menu