Výzvu č. 7/2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty
V súlade s MP CKO č. 29, Kapitola 2.3 si Vás dovoľujem informovať, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľky orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť - dnes, t.j. 25.06.2019 zverejnil:
 
-         Výzvu č. 7/2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9 na webovom sídle SO OPII www.vicepremier.gov.sk, v častiVýzva na výber odborných hodnotiteľov“: https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html.
 
Skočiť na hlavné menu