Výzvs č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII
Výzvs č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII pre prioritné osi:
 
1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
2 Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
3 Verejná osobná doprava
4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
5 Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
                                                                                                                                 
 
v rámci hodnotených oblastí
 
 
1 - Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi
 
3 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
 
 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.10.2019
                                                                                                                                    
Dátum uzavretia výzvy: 20.11.2019
 
 Predmetná výzva je zverejnené na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov

 
Skočiť na hlavné menu