Vyzvanie OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-01

Oprávnený žiadateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy - zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Typ vyzvania: uzavreté

 

Skočiť na hlavné menu