Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti
Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania:  OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5
Dátum vyhlásenia: 30.01. 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.1.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti.

Vyzvanie na predloženie národného projektu

Príloha 1 Formulár ŽoNFP

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 Finančné limity pre vybrané OV

Príloha 4 Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 5 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 6 Vymedzenie kategórií OV


Skočiť na hlavné menu