Vyzvanie na národný projekt PRIM II.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1. Národný projekt je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a podporné opatrenia zamerané na zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie.

Dátum vyhlásenia: 29. júna 2020

Dátum uzavretia: 31. decembra 2020

 

Vyzvanie na národný projekt PRIM II. (PDF, 814 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 428 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 339 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území v NP (PDF, 625 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 551 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 364 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 447 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu do NP s 3D princípmi (PDF, 446 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)


Skočiť na hlavné menu