Výzva - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

V rámci Aktivity 1 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • investície súvisiace s obstaraním, výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou inovatívnych technológií a zariadení prispievajúcich k znižovaniu úrovne znečistenia životného prostredia a zvyšovaniu efektívnosti využívania zdrojov,
  • investície súvisiace s vykonávaním preventívnych opatrení (v prípade investícií realizovaných na území NATURA 2000), ide napr. o opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s migračnými trasami, opatrenia na zabránenie úniku nepôvodných druhov do voľnej prírody, budovanie ostrovčekov a pod.), schválených národným orgánom ochrany prírody, ktoré smerujú k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania a ničenia ekosystémov produkčnou činnosťou v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 51 192,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu