Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK


Dátum: 21.04.2020

Obrázok k aktualite Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.
Vyhlásená 21. apríla 2020
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 1. júna 2020
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. júla 2020
Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 822 kB)
 
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 653 kB)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa PO6 (PDF, 1 MB)
Príloha č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 327 kB)
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 359 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam ďalších monitorovaných údajov (PDF, 406 kB)
Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity (PDF, 568 kB)
Príloha č. 7 – Podmienky pre prevádzkové zmluvy v rámci OP ĽZ, OP 6 (PDF, 433 kB)
Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku, vrátane povinných príloh (PDF, 1 MB)
Príloha č. 9 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 646 kB)

Skočiť na hlavné menu