Výzva zameraná na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 22. októbra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1.

Vyhlásená 22. októbra 2020


 

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 936 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s príloham (ZIP, 2 MB)i

Príloha č. 2a - Príručka pre žiadateľa PO5 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 2b - Príručka pre žiadateľa PO6 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (ZIP, 391 kB)

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 382 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších údajov (ZIP, 473 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 2 MB)

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 198 kB)

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku (PDF, 2 MB)

Príloha č. 9 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 859 kB)

Príloha č. 10 - Základné technické a priestorové parametre pre KC (PDF, 603 kB)

Príloha č. 11 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov (PDF, 417 kB)

Príloha č. 12 - Podmienky pre prevádzkové zmluvy, OP ĽZ, OP6 (PDF, 404 kB)

 


Skočiť na hlavné menu