Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód OPII-MH/DP/2022/9.5-35)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35).

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

Ide o ďalšiu z výziev, prostredníctvom ktorých MH SR podporuje investície v podnikoch za účelom zavádzania inovácií produktov alebo procesov v produkčných prevádzkach podnikov.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky.

 

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je od 30% do 70% podľa veľkosti podniku žiadateľa a miesta realizácie projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 10. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 30. 12. 2022

Dôležité upozornenia:

V súvislosti s procesom obstarávania tovarov a služieb, ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu, s prihliadnutím na konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov projektu (31.12.2023), upozorňujeme, že prijímateľ je povinný do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť MH SR na kontrolu dokumentáciu zo všetkých obstarávaní realizovaných v rámci projektu. Nesplnenie tejto podmienky v stanovenej lehote predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň platí, že prijímateľ nebude mať možnosť opakovať proces obstarávania.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31.12.2023 s tým, že výzva umožňuje využitie preddavkových platieb v súlade s Usmernením MH SR k preddavkovým platbám. V tejto súvislosti osobitne upozorňujeme, že využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a preto možnosť poskytovania preddavkových platieb musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom obstarávania, keďže poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy, v dôsledku čoho by bol takýto dodatok neprípustný.

Vzhľadom na časový rámec oprávnenosti výdavkov a potrebu rýchleho posúdenia žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci tejto výzvy upozorňujeme žiadateľov, že MH SR plánuje žiadateľom poskytnúť iba jednu možnosť odstránenia identifikovaných nedostatkov v dokumentácii žiadosti o poskytnutie NFP. Preto odporúčame žiadateľom, aby boli dôslední pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP a predložili žiadosť o poskytnutie NFP spolu so všetkými prílohami a v súlade s výzvou, s cieľom minimalizovať negatívny dopad nedôslednej prípravy žiadosti o poskytnutie NFP na posúdenie podmienok poskytnutia príspevku.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 4 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 5 - Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 
 
 
 
 

Skočiť na hlavné menu