Výzva - podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela (ďalej len „Príručka“)  výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“)
 
pre opatrenie: 8  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM – 17/2017
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017  
Dátum uzavretia výzvy: 20. 4. 2018

Bližšie informácie nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu