Výzva - Obnova existujúcich produkčných zariadení




Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 Obnova existujúcich produkčných zariadení

Aktivita 5 Obnova existujúcich produkčných zariadení má za cieľ podporiť:

  • investície súvisiace s odbahňovaním existujúcich produkčných zariadení,
  • investície súvisiace s realizáciou preventívnych opatrení predchádzajúcich zanášanie dnových sedimentov v produkčných zariadeniach. Podporované je zavádzanie nových vetrolamov a výsadba porastov tvrdých makrofytov na brehoch rybníkov a prívodných prítokov, budovanie obvodových kanálov na odvod prívalovej vody, sedimentačných nádrží (na prítoku) a pod.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 460 728,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu