Výzva na zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov

V zmysle kap. 2.5, bod 1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení RO OPII vyhlasuje k dnešnému dňu „Výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII pre prioritné osi č. 1-6“.
Úplné znenie výzvy nájdete na webovom sídle RO OPII: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=180044
 
Termín uzavretia výzvy je stanovený na 15. augusta 2016.
 

Skočiť na hlavné menu