VÝZVA NA ZAKLADANIE KRETÍVNYCH CENTIER (CENTRALIZOVANÁ PODPORA) A PODPORA DOPYTU PO KREATÍVNEJ TVORBE (EMERGING TALENTS)
04.07.2019 – Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 87 819 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom výzvy je stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a podporiť tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.
Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.10.2019.

Dátum vyhlásenia výzvy:                04.07.2019
Dátum uzavretia výzvy:                  30.10.2019
Typ výzvy:                                           uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.
 

Skočiť na hlavné menu