Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH (MH SR)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH v rámci prioritnej osí:

  •  PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

 

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v oblasti registrácie chemických látok podľa požiadaviek nariadenia REACH.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 07.02.2018

Typ výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa ŽoNFP zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH

Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu


Skočiť na hlavné menu