Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov v rámci prioritných osí:

  • PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  • PO10 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v oblasti podpory sieťovania podnikov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok, predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu


Skočiť na hlavné menu