Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (MH SR)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (SO OP VaI) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI za účelom zostavenia Zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Zoznam odborných hodnotiteľov ŽoNFP je zostavovaný na účely zabezpečenia kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu ŽoNFP za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritnej osi 1, investičnej pripority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2 OP VaI v gescii SO OP VaI.

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.03.2016

Dátum uzávierky výzvy: 07.04.2016   

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI

Príloha č. 1: Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa

príloha č. 2: európsky formulár životopisu


Skočiť na hlavné menu