Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Zoznam odborných hodnotiteľov ŽoNFP je zostavovaný na účely zabezpečenia kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu ŽoNFP za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2, prioritnej osi 2, investičnej priority 2.2, špecifického cieľa 2.2.2, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.1, špecifického cieľa 3.1.1, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1, investičnej priority 3.3, špecifického cieľa 3.3.1, prioritnej osi 4, investičnej priority 4.1, špecifického cieľa 4.1.1 za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI v gescii SO pre OP VaI.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum uzávierky výzvy:  30. 09.2016  

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1: Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP

Príloha č. 2: Európsky formulár životopisu

 


Skočiť na hlavné menu