Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 4. 10. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 4. 11. 2016:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu (PDF, 215 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 111 kB)

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií  a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 113 kB)

Príloha č. 3 – Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 129 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok  pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 2 OP EVS (DOCX, 122 kB)


Skočiť na hlavné menu