VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje  VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV  ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI: Prioritná os 7

Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO pre OP ĽZ“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej aj „výzva“) žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 7 v rámci OP ĽZ v jeho gescii (ďalej aj „ŽoNFP pre TP“).
 
Skočiť na hlavné menu