Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pre špecifický cieľ 1.1.1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

aktivita:

C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov

Výzva na OH pre špecifický cieľ 1.1.1-C-2016

Príloha č. 1 – OH európsky formulár

Príloha č 2 – OH Súhlas so spracúvaním osobných údajov


Skočiť na hlavné menu