Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Operačný program Kvalita životného prostredia
logo-opkzpMinisterstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pre špecifický cieľ  1.1.1 a Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v oblasti Informačných technológií aplikovaných v rámci OP KŽP v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.
 
Uvedené výzvy boli zverejnené na webovom sídle:
 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-investicnu-prioritu-1-1-specificky-ciel-1-1/
 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-informacne-technologie/

Skočiť na hlavné menu