Výzva na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok ESF-operačný program: Efektívna verejná správa-prioritná os: 3 Technická pomoc
Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlasuje výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu

Operačný program: Efektívna verejná správa

prioritná os: 3 Technická pomoc

dátum vyhlásenia: 1.2.2016

Všeobecné informácie

Projekty Technickej pomoci, ktoré žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (NFP) predkladá na Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (ďalej aj RO pre OP EVS) budú na základe rozhodnutia RO pre OP EVS hodnotené internými odbornými hodnotiteľmi, teda ktorýmkoľvek zamestnancom Ministerstva vnútra SR, s výnimkou zamestnancov odboru OP EVS a organizačného odboru Sekcie európskych programov1, ktorý nie je v konflikte záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). To v zmysle MP CKO č. 24 odseku 2.2 znamená aj oddelenie výkonu funkcií zainteresovaných osôb na strane RO pre OP EVS v rozsahu podieľania sa na príprave vyzvania, konania o žiadosti, dohľade nad realizáciou projektu v súlade s rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP a splní kritériá pre zaradenie do databázy.

1 RO pre OP EVS pre zvýšené riziko konfliktu záujmov vylúčil z možnosti interného hodnotenia zamestnancov uvedených odborov.

2 Pri interných zamestnancoch odborov SEP MV SR je žiadosť jediným povinným dokumentom pre zaradenie uchádzača do výberového procesu, pretože RO pre OP EVS považuje ich prax a ďalšie požiadavky (dosiahnuté VŠ vzdelanie II.stupňa) za zrejmú na základe ich pracovnej náplne na príslušnom organizačnom útvare MV SR.

3 V prípade interných zamestnancov MV SR vyplýva bezúhonnosť zo štatútu štátneho zamestnanca, preto je následné dokladovanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov irelevantné.

Pre odborné hodnotenie konkrétnych projektov budú odborní hodnotitelia vyberaní z databázy odborných hodnotiteľov transparentným spôsobom s prihliadnutím na dodržiavanie princípu odbornosti, zamedzenia konfliktu záujmov, princípu nestrannosti a nezávislosti. Viac informácií o OP EVS a súvisiacich výzvach a vyzvaniach je zverejnených na http://www.opevs.eu a http://www.minv.sk/?opevs.

Základné kritériá pre zaradenie do databázy:

1. dosiahnuté min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

2. požadovaná prax v zmysle definovaných podmienok

3. bezúhonnosť

Náležitosti výberu uchádzača na pozíciu hodnotiteľa

Uchádzači o pozíciu hodnotiteľa sú povinní vyplniť a zaslať nasledovné dokumenty:

a) žiadosť o zaradenie uchádzača do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS2 (príloha č.1)

b) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti nahrádzajúce výpis z registra trestov3 (súčasť prílohy č.1).

RO pre OP EVS si vyhradzuje právo dodatočne vyžiadať4:

4 Uplatní sa len pri interných zamestnancoch, u ktorých komisia pre výber odborných hodnotiteľov nevyhodnotí prax zrejmú z ich pracovnej náplne na príslušnom útvare MV SR ako dostatočne preukázateľnú.

5 Predpoklady a podmienky definované v tejto časti nepatria medzi základné kritériá pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, ale preukázanie ich nesplnenia je dôvod na vylúčenie z procesu odborného hodnotenia resp. z databázy odborných hodnotiteľov.

a) štruktúrovaný životopis (príloha č.3)

b) ďalšie prílohy (kópie certifikátov, osvedčení, referencie týkajúce sa relevantnej praxe a pod.).

Podmienky pre splnenie kritéria požadovanej praxe

Uchádzač spĺňa podmienku požadovanej praxe, ak spĺňa minimálne jednu z nasledujúcich podmienok týkajúcich sa profesionálnych skúseností potrebných pre dostačujúci výkon odborného hodnotenia:

1. prax v oblasti projektového riadenia, implementácie alebo kontroly projektov predovšetkým z fondov EÚ, 4doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou;

2. prax v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia podľa zamerania projektu (napr. zabezpečenie efektívnej implementácie operačných programov EÚ, riadenie ľudských zdrojov, systém vzdelávania zamestnancov, optimalizovanie materiálno technického zabezpečenia zamestnancov, prevádzka informačných systémov, informovanie a publicita), 4doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou.

Ďalšie predpoklady odborného hodnotiteľa5

Predpokladané vedomosti a zručnosti:

- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a znalosť koncepčných a strategických dokumentov z týchto oblastí na úrovni Slovenskej republiky (napr. zákon 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, OP Efektívna verejná správa,);

- znalosť základných dokumentov pre EŠIF (nariadenia EÚ, Systém riadenia EŠIF atď.);

- znalosť programových dokumentov v danej oblasti – obsahová znalosť problematiky prioritnej osi (operačný program Efektívna verejná správa);

- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet a iné);

- dobrá znalosť slovenského jazyka.

Osobnostné predpoklady:

Objektivita, nestrannosť, čestnosť, diskrétnosť, presnosť, konzistentnosť, zmysel pre detail, svedomitosť, zodpovednosť, analytické schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým stresom.

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov

Odborný hodnotiteľ nesmie byť v konflikte záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, Systému riadenia EŠIF a MP CKO č. 24. Skutočnosť sa dokladá čestným vyhlásením o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov pred uskutočnením odborného hodnotenia (príloha č.2).

Ďalšie informácie

Každý záujemca o zaradenie do databázy uvedie v žiadosti o zaradenie do databázy, v rámci akej prioritnej osi žiada o zaradenie.

Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov doručené v termíne do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov v predpísanom formáte sa vyhodnotia komisiou pre výber odborných hodnotiteľov a zostaví sa databáza hodnotiteľov spĺňajúcich požadované podmienky.

Vybraným odborným hodnotiteľom bude e-mailom zaslané oznámenie o zaradení do databázy odborných hodnotiteľov.

Vybraní odborní hodnotitelia absolvujú školenie k metodike hodnotenia projektov pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá príručka pre odborných hodnotiteľov.

Zasielanie žiadosti

Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia európskych programov

odbor OP EVS

Panenská 21

812 82 Bratislava

Žiadosť je možné doručiť aj osobne/kuriérom na vyššie uvedenú adresu do podateľne v pracovné dni v čase od 8,00 do 15,30.

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy interných hodnotiteľov: 15.02.2016

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: monitorovanie.opevs@minv.sk

 


Skočiť na hlavné menu