Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75.
Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 10.08.2021 bola na webovej stránke MK SR zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC77-2021-75.

0.08.2021 – Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

Typ výzvy: uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Kompletnú výzvu aj s prílohami nájdete TU.


 
 
Skočiť na hlavné menu