Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC211-2021-78 (zip, 6.78 Mb, 55x)
Skočiť na hlavné menu