Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na registráciu chemických látok podľa požiadaviek nariadenia REACH. Registráciou látky v zmysle nariadenia REACH poskytnú MSP svojim obchodným partnerom, ako aj verejnosti uistenie, že výroba/využívanie/dovoz tejto látky prebieha plne v súlade s požiadavkami nariadenia REACH.

Oprávnené sú projekty realizované na území SR okrem územia Bratislavského kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň ktoré majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 24 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnenými činnosťami sú schválenie a vydanie registračného práva hlavnému registrujúcemu (lead registrantovi), ako aj získanie „letter of access“, a teda povolenia na výrobu, resp. dovážanie už registrovanej látky pre spoluregistrujúci subjekt.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená

  

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu