Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Predmetom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. Predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky:

  • výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa;
  • realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu;
  • projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK);
  • realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

 

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ako aj veľké podniky, pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 02. 2018

Typ výzvy: otvorená

  

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa
Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3
Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov
Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov
Príloha č. 6 - Zoznam odvetví a produktových línií pre domény RIS3 SK
 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu