Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno-vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  01. 03. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE

 

Prílohy k výzve:

 

Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie NFP (vrátane záväzných formulárov)

 

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

 

Príloha č. 3 –Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 2

 

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

 

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

 

Príloha č. 6 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

 

Príloha č. 7 - Identifikácia synergie a komplementarity

 

Príloha č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

Príloha č. 9 - Špecializačné priority v zmysle RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu