Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10.9.2019.

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30.4.2019

Dátum uzavretia:   10.9.2019

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ:  1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

 

 

 
# Názov Dátum zmeny Stiahnuť
  Výzva_INTERREG V-A SK-CZ-2019_11 30.04.2019 Stiahnuť Zobraziť
  Prílohy výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ_2019_11 30.04.2019 Stiahnuť
  Príručka pre používateľov k definícii MSP 30.04.2019 Stiahnuť Zobraziť
  Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+ 30.04.2019 Stiahnuť Zobraziť

Skočiť na hlavné menu