Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13.6.2019.
 
Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne.
 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
 
Typ výzvy: uzavretá
 
Dátum vyhlásenia: 13.3.2019
 
Dátum uzavretia: 13.6.2019
 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
 
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
 
 
Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
 
Prílohy výzvy: https://drive.google.com/file/d/1E4Yuigmkr6U2btbFqRcz3tv1DsEkGZYl/view
 
Podrobný postup vyplnenia ŽoNFP v ITMS2014+
 
Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=66553a47-9c7a-4d05-8f48-09d94d185b91
 
 
 
Skočiť na hlavné menu