Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07


Dátum: 01.06.2018

Obrázok k aktualite Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14.9.2018.
 
V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov na zmenu, ktorá nastala v podmienkach riadneho doručenia žiadosti o NFP, najmä v súvislosti s podpisom žiadosti o NFP. S cieľom zosúladiť predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom pošty (kuriéra, osobne) a prostredníctvom e-schránky sa žiadosť o NFP predkladaná poštou (kuriérom, osobne) podpisuje len vedúcim partnerom projektu.
 
Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne.
 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
 
Typ výzvy: uzavretá
 
Dátum vyhlásenia: 1.6.2018
 
Dátum uzavretia: 14.9.2018
 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 
Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)
 
Konkrétny cieľ: 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území.

Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=341


 

Skočiť na hlavné menu