Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - Vysoká škola pre prax


Dátum: 14.01.2019

Obrázok k aktualite Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - Vysoká škola pre prax
Ministerstvo školstva vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom Vysoká škola pre prax s alokáciou 15 miliónov eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Pre vysoké školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 13 500 000 eur a 1 500 000 eur je určených pre vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji ako viac rozvinutom regióne. Ako informuje webový portál rezortu školstva, ministerstvo považuje potrebu prepojenia vzdelávania s trhom práce za dôležitú a práve túto oblasť výzva podporuje. Cieľom výzvy je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby respektíve inovácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Okrem podpory profesijne orientovaných bakalárskych programov môžu žiadatelia prostredníctvom projektov v rámci tejto výzvy podporovať aj manažérske/podnikateľské, inovačné a riešiteľské schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania.
 
Výzva je určená pre študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl.
Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú všetky verejné a štátne vysoké školy.
 
Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 001 eur, maximálna 300 000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít nie je stanovená, maximálna dĺžka je 24 mesiacov.
 
Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle ministerstva školstva https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

Skočiť na hlavné menu