Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
 


Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:
Prioritná os 1 - Príroda a kultúra
  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
Trvanie výzvy: 12. septmebra 2019 – 16. decembra 2019
Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 27 500 000 EUR.
Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu.
 
Skočiť na hlavné menu