Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektového zámeru sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa a pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou pre posúdenie projektového zámeru. Na výzvu je vyčlenených celkovo 100 mil. EUR.

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že po ukončení procesu posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku v nej stanovenou, bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru, t. j. účasť v prvom kole výberu projektov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  17. 7. 2018

Typ výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia výzvy:  30. 11. 2018

  

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Projektový zámer (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa 

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 2

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektového zámeru a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

Príloha č. 7 - Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu