VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      16.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                         prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                   otvorená

 

 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Prílohy k výzve

 

Vzhľadom na odstávku IT služieb a nefunkčnosti webového sídla www.opvai.skwww.vyskumnaagentura.sk dňa 16.11.2018 bola výzva zverejnená dňa 16.11.2018 na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk , link: http://www.minedu.sk/20858-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

 


Skočiť na hlavné menu