Výzva na podporu teamingových výskumných centier mimo BSK, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      27. 04. 2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných         

                                                    prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                 otvorená

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Prílohy k výzve


Skočiť na hlavné menu