Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Vyhlásená 27. novembra 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 22. marca 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. mája 2021

 Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy

Z dôvodu zaužívaného spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje, dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na zmeny, ktoré sú zapracované vo výzve:

  • predkladanie ŽoNFP v listinnej podobe nie je umožnené (okrem výnimiek uvedených vo výzve), t.j. komunikácia počas konania ŽoNFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-schránky,
  • žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených vo výzve) mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (na základe výzvy na doplnenie v rámci administratívneho overovania ŽoNFP) vyhlásené verejné obstarávanie.

 Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 942 kB)

Prílohy k výzve:

 


Skočiť na hlavné menu