Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2016-03 Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

Aktivita 3 Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie má za cieľ podporiť:
  • stavebné investície do rozšírenia, rekonštrukcie, a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít (schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zahrnuté do zoznamu prevádzkarní) spojené so zavedením nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v objekte spracovateľskej jednotky,
  • investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov a zariadení, techniky a technológií potrebných pre zavedenie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie alebo na  inováciu výrobného programu,
  • investície súvisiace obstaraním dopravných prostriedkov (vozidiel) využívaných v spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.
Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 1 755 397,00 € (verejné zdroje).
Výzvy môžu byť uzavreté po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu podmieneného nedostatočným dopytom zo strany žiadateľov.
Všetky predmetné informácie, ako aj informáciu o uzavretí výzvy bude Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na svojom webovom sídle www.apa.sk.
 

Skočiť na hlavné menu