Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2016-02 Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Pri Aktivite 2 Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok je podpora zameraná najmä na:
  • stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko - sanitárnych režimov, ako sú laboratória, umyvárne, hygienické zariadenia a šatne pre pracovníkov a návštevníkov; modernizáciu alebo obstaranie klimatizačno-ventilačného zariadenia a pod.,
  • investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií pre zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok  v objekte spracovateľskej prevádzky, vrátane počítačového vybavenia a softvéru.
Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 438 849,00 € (verejné zdroje).

Skočiť na hlavné menu